Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0087 727b 500
Reposted fromhagis hagis viaepidemic epidemic
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viaepidemic epidemic
4323 0365 500
Reposted fromabsolem absolem viaepidemic epidemic
2276 a493 500
Reposted fromPoranny Poranny viaepidemic epidemic
9590 2591 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastonerr stonerr
8948 9d66 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viastonerr stonerr
Reposted fromHeadbanger Headbanger viastonerr stonerr
3824 3f55
Reposted frombluuu bluuu viastonerr stonerr
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viaepidemic epidemic
4552 feee 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaepidemic epidemic
1748 2181
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
6144 f58b
Reposted fromdatfeel datfeel viafelicka felicka
5121 22ed
Reposted fromSirenensang Sirenensang viastonerr stonerr
niestety nie everything, rip serwery :c 
Reposted fromKrebs Krebs viastonerr stonerr
5937 3d2f
Reposted fromextramegane extramegane viastonerr stonerr
6138 823d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaepidemic epidemic
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromxalchemic xalchemic viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl